Profil użytkownika


Profil użytkownika

Zdjęcie profilowe

Leszek van der Fryssau

(—) sir Leszek van der Fryssau OGIII ONZIII


Burgrabia Miasta Koppenberg


Prezydent Korporacji Fryssau