Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych (Kafleandia)
z dnia 2021-07-17
 

TRAKTAT O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH, POMIĘDZY

KSIĘSTWEM KAFLEANDII A KONFEDERACJĄ SCLAVIŃSKĄ

podpisany w Miccuni
dnia 1
7 lipca 2021 roku

przez

Wysokie Układające się Strony:

w imieniu Księstwa Kafleandii
Jego Książęcą Mość Adama,
Księcia Kafleandii

w imieniu Konfederacji Sclavińskiej
Jego Ekscelencję Ludwika Tomovicia,
Gubernatora Konfederacji Sclavińskiej

o następującym brzmieniu

Art. 1.

 1. Wysokie Układające się Strony potwierdzają, że uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne mikronacje i podmioty prawa międzymikronacyjnego.

 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy i zaistniałe spory rozwiązują drogą dyplomatyczną na szczeblu władz lub przedstawicieli dyplomatycznych.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.

 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Konfederacji Sclavińskiej w Księstwie Kafleandii oraz przedstawicielstwa Księstwa Kafleandii w Konfederacji Sclavińskiej.

Art. 3.

 1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na przedstawiciela dyplomatycznego. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy jedną z Wysokich Układających się Stron reprezentuje bezpośrednio głowa państwa lub minister właściwy do spraw zagranicznych.

 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają sytuację, gdy funkcję przedstawiciela dyplomatycznego pełnić będzie przedstawiciel akredytowany także w innym państwie ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Niepodległych Państw.

Art. 4.

 1. Przedstawicielowi dyplomatycznemu przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, przedstawiciel dyplomatyczny: nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego, nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego, korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego, nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

Art. 5.

 1. Przedstawiciel dyplomatyczny może zrzec się immunitetu.

 2. Wydalenie przedstawiciela dyplomatycznego z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.

 3. W przypadku wydalenia przedstawiciela dyplomatycznego państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela dyplomatycznego państwa wysyłającego.

Art. 6.

 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.

 2. Wysokie Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 7.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat informując o tym publicznie na forum drugiej strony (a jeżeli takiego nie ma, innymi środkami komunikacji).

 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzydziestego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

 3. W przypadku stracenia suwerenności przez jedną ze stron, postanowienia Traktatu działają w takim stopniu, jakim jest możliwe ich wykonanie, a przedstawiciele dyplomatyczni pozostają na swych stanowiskach.

Art. 8.

 1. Konfederacja Sclavińska zezwala szlachcie Księstwa Kafleandii na publiczne posługiwanie się tytułami szlacheckimi w Sclavinii, a Księstwo Kafleandii pozwala na używanie tytułów honorowych Konfederacji Sclavińskiej w Księstwie Kafleandii.

 2. Obywatele państw tego Traktatu mogą zostać obywatelami państwa drugiego na uproszczonych zasadach, składając wniosek w odpowiednim urzędzie.

 3. Obywatele państw Traktatu mogą bez ograniczeń rozpocząć działalność gospodarczą i kulturową na terenie drugiego państwa Traktatu na takich samych warunkach jak obywatele państwa drugiego.

Art. 9.

 1. Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

 2. Postanowienia tego Traktatu mogą być realizowane poprzez zawarcie dodatkowych porozumień.[-] Adam Simon Peterelli von Landsbergen

Książę Kafleandii

[-] Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej

 


    Opublikowane przez
(-) Ludwik Tomović
Za zgodnością z oryginałem
#94