Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Ustawa o pomocy socjalnej dla mieszkańców
z dnia 2021-06-07
 

Art 1. [Odbiorcy ustawy]

O pomoc socjalną mogą ubiegać się obywatele, którzy posiadają obywatelstwo teutońskie i zamieszkali w Unii Państw Niepodłeych nie później niż pół roku przed złożeniem wniosku.

Art 2. [Zasiłek startowy]

Mieszkaniec uzyskuje zasiłek startowy w wysokości 15 000 kr tuż po uzyskaniu obywatelstwa teutońskiego. Zasiłek nie podlega zwrotowi wówczas, gdy mieszkaniec przez okres 3 miesięcy był aktywnym obywatelem teutońskim w myśl przepisów.
Beneficjent jest zobowiązany zwrócić zasiłek, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w przeciągu 3 miesięcy od jego otrzymania:
Utracił obywatelstwo Cesarstwa Teutonii,
Utracił możliwość sprawowania funkcji publicznych.

Art 3. [Wypłata zasiłków]

Organem odpowiedzialnym za wypłatę zasiłków jest dowolny członek Rady Cesarstwa.

Art 4. [Odebranie zasiłków]

1.Organem odpowiedzialnym za odbieranie zasiłków jest Rada Cesarstwa.
2. Rada Cesarstwa podejmuje decyzje o odebraniu zasiłku w jawnym głosowaniu wymagającym 2/3 głosów.

Art 5. [Przepisy Końcowy]

  1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Uchyla się Dekret Królowej Teutonii 14/2020 o pomocy socjalnej dla mieszkańców

    Opublikowane przez
(-) Joanna Izabela
Za zgodnością z oryginałem
#91