Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Ustawa o obywatelstwie teutońskim
z dnia 2021-05-31
 

Art. 1. [Warunki posiadania obywatelstwa]

 1. Obywatelstwo może otrzymać osoba, która zamieszkuje na terytorium Unii Państw Niepodległych przez co najmniej 7 dni oraz złożył przysięgę obywatelską.
 2. Każdy obywatel teutoński może wnieść sprzeciw do nadania obywatelstwa, w takim wypadku o jego nadaniu decyduje Rada Cesarstwa.
 3. Odebranie obywatelstwa następuje, jeżeli obywatel spełnił jeden z poniższych warunków:
  a) złożył w rejestrze deklarację zrzeczenia się obywatelstwa,
  b) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji,
  c) złamał przysięgę obywatelską

Art. 2. [Wniosek o nadanie obywatelstwa]

 1. Osoba pragnąca otrzymać obywatelstwo składa wniosek w Systemach Unii oraz informuje o tym w Rejestrze Obywateli Teutońskich.
 2. Informacja w Rejestrze Obywateli Teutońskich musi zawierać przysięgę obywatelską.
 3. Po złożeniu wniosku członek Rady Cesarstwa weryfikuje, czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 1 ust 1 oraz podaje do informacji publicznej chęć nadania obywatelstwa.
 4. W ciągu 3 dni od informacji o chęci nadania obywatelstwa każdy obywatel teutoński ma możliwość zgłosić sprzeciw w Rejestrze Obywateli Teutońskich.
 5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Rada Cesarstwa poddaje pod głosowanie wniosek, który uznaje się za pozytywny w przypadku zdobycia ⅔ głosów.
  6.Po pozytywnej weryfikacji wniosku i spełnieniu warunków otrzymania obywatelstwa, członek Rady Cesarstwa nadaje wnioskodawcy obywatelstwo w drodze postanowienia publikowanego w Dzienniku Ustaw oraz w Rejestrze.

Art. 3. [Fakultatywne nadanie obywatelstwa]

1.Cesarz ma prawo nadać obywatelstwo teutońskie osobie, która spełnia warunki otrzymania obywatelstwa, określone w art. 1. ust. 1 w przypadku :
a) Posiadania obywatelstwa Królestwa Teutonii lub Cesarstwa Teutonii w przeszłości, bądź sprawowania funkcji publicznych w Teutonii;
b) Braku publicznej rezygnacji z obywatelstwa teutońskiego, bądź z przynależności do Narodu Teutońskiego.

Art. 4. [Odebranie obywatelstwa]

 1. Członek Rady Cesarstwa weryfikuje regularnie listę obywateli pod kątem przesłanek do odebrania obywatelstwa, o których mowa w art. 1 ust. 3.
 2. Obwieszczenia o utracie obywatelstwa z mocy prawa są publikowane w Dzienniku Ustaw oraz w Rejestrze.

Art. 5. [Obywatelstwo honorowe]

1.Obywatelstwo honorowe jest szczególnym wyróżnieniem dla osób mieszkających poza granicami Cesarstwa Teutonii i niebędących obywatelami Cesarstwa Teutonii.
2.Obywatelstwo honorowe nadaje Cesarz za zgodą Rady Cesarstwa.
3.Obywatel honorowy posiada pełnię praw obywatelskich w Cesartwa Teutonii z wyjątkiem prawa do sprawowania funkcji publicznych.
4. Z chwilą uzyskania obywatelstwa Cesarstwa Teutonii, obywatelstwo honorowe traci ważność z mocy prawa.

Art. 6. [Przysięga obywatelska]

1.Przysięgę obywatelską można złożyć w języku polskim lub teutońskim.
2.Rotą przysięgi obywatelskiej w języku polskim jest: „Ja, N.N., przysięgam, że jako obywatel Cesarstwa Teutonii podążać będę za naukami Hergoliena Wielkiego. Wobec Cesarza i Narodu swego będę lojalny, a postępowaniem swym honoru nie splamię. Mężnie, niczym pod Argon Cux, przed wrogiem bronił teutońskich ziem będę. A gdybym przysięgę swą złamał, niechaj wyklętym i pozbawionym godności się stanę, bowiem decydować o Teutonii losie nie byłbym godzien.”.
3.Przysięgę złożoną w języku polskim uzupełnia się zawołaniem „Jedna Teutonia,
Jeden Naród,
Jeden Cesarz.”.
4.Rotą przysięgi obywatelskiej w języku teutońskim jest: „Á, N.N., iv'ordeti, as helm úr Burger ik úrs Emporrak Teutonies á vil gó kón úrens Visenšaft ik Magniš Hergolin. Vin úrs Empor ond úrs áik Natsion á vil vortiš ond áik Báhave vil ne šreki úr Gonor. Meniš vi Argon Cux, á vil verkti úre teutoniše Irthe wegin úren Helgen. Ven á vil brekti áik Vorde, ifá á var gegelloned ond ón úren Kere, indes á af ne verdi keriš šotzti vób úrn Myste ik úrs Teutonies.”.
5. Przysięgę złożoną w języku teutońskim uzupełnia się zawołaniem „An Teutonie,
An Natsion,
An Empor!”.
6. Rota przysięgi i zawołanie w języku teutońskim uznaje się za tożsame znaczeniowo z rotą przysięgi i zawołaniem w języku polskim. W przypadkach spornych, rozstrzygająca jest wersja polska.

Art. 7. [Rejestr Obywateli Teutońskich]

 1. Rejestr jest działem urzędowym na forum, który zawiera:
  a) listę obywateli oraz obywateli honorowych, aktualizowaną na bieżąco przez Radę Cesarstwa
  b) wnioski o nadanie obywatelstwa,
  c) akty zrzeczenia się obywatelstwa,
  d) sprzeciwy obywateli teutońskich
  e) obwieszczenia Rady Cesarstwa, związane z obywatelstwem oraz obywatelstwem honorowym.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim.
 3. Osoby znajdujące się w dotychczasowym rejestrze obywateli teutońskich zachowują obywatelstwo w rozumieniu niniejszej ustawy.

    Opublikowane przez
(-) Joanna Izabela
Za zgodnością z oryginałem
#88