Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Ustawa o Loży Rycerzy Teutońskich
z dnia 2021-05-31
 

Art. 1 [Postanowienia ogólne]

Ustawa określa zasady:

 1. Funkcjonowania Loży Rycerzy Teutońskich jako organizacji militarnej na terenach Cesarstwa Teutonii,
 2. Funkcjonowania jednostek Loży Rycerskiej,
 3. Powoływania do służby w imię Jego/Jej Cesarskiej Mości,
 4. Przebiegu służby rycerskiej,
 5. Nadawania stopnie awansu rycerskiego.

Art. 2. [Siedziba Loży Rycerskiej]

 1. Loża Rycerska zakłada swoje siedziby w lokalizacjach kluczowych na terenie Cesarstwa Teutonii oraz za granicami kraju na terenach spornych lub na specjalne zaproszenie władz goszczącego kraju.
 2. Główna siedziba Loży Rycerskiej mieści się w Srebrnym Rogu. Zasiada w niej Rechritter Srebrnego Rogu. W przypadku braku Reichrittera Srebrnego Rogu stanowisko to piastuje kolejno Namiestnik Cesarstwa Teutonii lub Cesarz Teutonii.
 3. Na czele każdej innej siedziby zasiada Reichritter lub Ritter wybierany i mianowany przez Reichrittera Srebrnego Rogu. Reichritter lub Ritter otrzymuje miano miasta lub lokalizacji, nad którą sprawuje pieczę, np. Ritter Ruhnhoff.
 4. O ilości i lokalizacji poszczególnych jednostek Loży Rycerskiej decyduje Reichritter Srebrnego Rogu.
 5. Każda siedziba Loży Rycerskiej ma za zadanie:
  a. zrzeszać wojsko w podległym sobie administracyjnie regionie,
  b. organizować pobory,
  c. dbać o bezpieczeństwo regionu,
  d. dokonywać analiz wojskowych,
  e. organizować ćwiczenia i akcje wojskowe,
  f. zarządzać wojskiem na podległym terenie,
  g. dowodzić Lennikami Niekoronnymi.

Art. 3. [Powołanie do służby rycerskiej]

 1. W czasie pokoju każdy obywatel Cesarstwa Teutonii może zgłosić się do służby wojskowej, umieszczając swoje zgłoszenie w odpowiednim dziale forum.
 2. Każdy rekrut jest kierowany do Akademii Rycerskiej, gdzie odbywa szkolenie wojskowe. Treść i czas trwania szkolenia ustalany jest przez Reichrittera Srebrnego Rogu.
 3. Po ukończeniu szkolenia każdy rekrut składa przysięgę wierności Jej/Jego Cesarskiej Mości. Treść przysięgi ustalana jest przez Reichrittera Srebrnego Rogu.
 4. Po złożeniu przysięgi rekrut otrzymuje stopień Knecht (w przypadku mieszczanina) lub Fechter (w przypadku szlachcica).

Art. 4. [Przebieg służby rycerskiej]

 1. Rekrut wykonuje misje wojskowe zlecane przez Reichrittera/Rittera swojej jednostki Loży Rycerskiej.
 2. W zamian za przynależność do wojska i wykonywanie misji wojskowych rekrut otrzymuje wynagrodzenie pieniężne oraz awansuje w stopniach wojskowych.
 3. Wysokość wynagrodzenia oraz szybkość awansu ustalana jest przez Reichrittera Srebrnego Rogu.
 4. W czasie wojny każdy obywatel teutoński ma obowiązek zgłosić się do Loży w swoim regionie.

Art. 5. [Stopnie wojskowe]

 1. Mieszczanie (poza mieszkańcami) mogą rekrutować się na najniższe szczeble wojskowe.

Najniższe stopnie wojskowe w kolejności:
a. Knecht
b. Edelknecht

 1. Szlachta Niższa może rekrutować się na szczebel średni (z pominięciem niższych szczebli), czyli na stopień Fechter i awansować maksymalnie do stopnia Krieger.

Stopnie podoficerskie w kolejności:
a. Fechter
b. Wappner
c. Krieger

 1. Aby awansować na szczeble oficerskie rekrut musi być członkiem Szlachty Wyższej i może uzyskać najwyżej stopień Ritter.

Ritter otrzymuje wybraną przez Reichrittera Srebrnego Rogu jednostkę Loży Rycerskiej pod zarząd.

Stopnie oficerskie w kolejności:
a. Kavalier
b. Adiutant
c. Ritter

 1. Najwyższy stopień awansu rycerskiego to stopień Reichritter.
 2. Reichritterem może zostać wyłącznie arystokrata.
 3. Reichritter zostaje mianowany przez Namiestnika Cesarstwa Teutonii lub Cesarza Teutonii na Reichrittera Srebrnego Rogu na okres sześciomiesięcznej kadencji.
 4. Kadencja Reichrittera Srebrnego Rogu może zostać przedłużona o kolejne miesiące.

    Opublikowane przez
(-) Joanna Izabela
Za zgodnością z oryginałem
#87