Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
D - ogłaszanie aktów urzędowych
z dnia 2021-04-21
 
 
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

o ogłaszaniu aktów urzędowych

My, Aleksander, król Dreamlandu i Scholandii,
pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Naszego Rządu stanowimy, co następuje:


Artykuł 1.
(1) Ogłoszeniu według przepisów dekretu podlegają wydawane przez organy władzy publicznej akty prawodawcze, regulacje wewnętrzne, decyzje oraz akty dotyczące związania państwa umową międzynarodową zwane dalej łącznie „aktami urzędowymi”.

(2) Określenie „akt prawodawczy” oznacza akt prawodawstwa państwowego albo samorządowego.

(3) Określenie „regulacja wewnętrzna” oznacza akt normatywny stanowiący o samoorganizacji wydającego go organu albo wiążący wyłącznie osoby lub jednostki organizacyjne podległe służbowo wydającemu go organowi.

(4) Określenie „decyzja” oznacza jednostkowe rozstrzygnięcie w określonej sprawie, choćby dotyczące nieoznaczonego kręgu podmiotów. Rozstrzygnięcia w sprawach incydentalnych, podejmowane w toku postępowań przed organami władzy publicznej, nie są decyzjami.

(5) Określenie „akt dotyczący związania państwa umową międzynarodową” oznacza w szczególności akt ratyfikacji lub zatwierdzenia umowy międzynarodowej oraz akt wypowiedzenia umowy międzynarodowej.
Artykuł 2.
(1) Organ władzy publicznej wydający akt urzędowy ogłasza go niezwłocznie po jego wydaniu.

(2) Jeśli akt urzędowy dochodzi do skutku pod warunkiem zatwierdzenia przez inny organ władzy publicznej, nie ogłasza się go przed jego zatwierdzeniem.

(3) Wieloosobowy organ władzy publicznej ogłasza swoje akty urzędowe przez przewodniczącego.
Artykuł 3.
(1) Do czasu ogłoszenia akt urzędowy nie dochodzi do skutku. Nie stoi to na przeszkodzie, by po ogłoszeniu miał moc wsteczną.

(2) Akt urzędowy nieogłoszony w ciągu siedmiu dni od jego wydania albo zatwierdzenia przez uprawniony organ władzy publicznej, którekolwiek nastąpiło później, uważa się za niebyły.
Artykuł 4.
(1) Razem z aktem normatywnym, zmieniającym inne takie akty, ogłasza się teksty jednolite zmienionych aktów.

(2) Błąd w ogłoszonym akcie urzędowym albo tekście jednolitym prostuje organ, który ten akt albo tekst jednolity ogłosił, w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla prostowanego aktu albo dla aktu, którego tekst jednolity jest prostowany.
Artykuł 5.
(1) Akty urzędowe ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym.

(2) Minister spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, organizację i sposób funkcjonowania państwowego publikatora urzędowego.
Artykuł 6.
(1) Spis praw Królestwa Dreamlandu stanowi wykaz obowiązujących państwowych aktów prawodawczych, z wyłączeniem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty oraz tych, które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(2) Pozycja w spisie powinna zawierać odsyłacz do aktu prawodawczego oraz jego najnowszego tekstu jednolitego.

(3) Minister spraw wewnętrznych prowadzi spis praw Królestwa Dreamlandu.
Artykuł 7.
Traci moc dekret z dnia 1 maja 2020 r. o ogłaszaniu aktów urzędowych, zwany dalej „poprzednim dekretem”.
Artykuł 8.
(1) Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 5 ust. 2, organizację i sposób funkcjonowania państwowego publikatora urzędowego określają utrwalone zwyczaje, przyjęte przed 29 stycznia 2021 r.

(2) Akty urzędowe, ogłoszone w Systemie Publikacji Aktów Urzędowych Unii Niepodległych Państw, minister spraw wewnętrznych zamieści w państwowym publikatorze urzędowym prowadzonym na podstawie przepisów dekretu, o ile w dniu wejścia dekretu w życie akty te tam nie widnieją.

(3) Minister spraw wewnętrznych obwieści wykaz aktów urzędowych, widniejących w państwowym publikatorze urzędowym prowadzonym na podstawie dekretu w dniu wejścia tegoż w życie, które uważa się za niebyłe zgodnie z przepisami poprzedniego dekretu, ze względu na zaniechanie ich ogłoszenia w Systemie Publikacji Aktów Urzędowych Unii Niepodległych Państw. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla decyzji.
Artykuł 9.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

    Opublikowane przez
(-) Aleksander
Za zgodnością z oryginałem
#80