Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret o obywatelstwie sclavińskim
z dnia 2021-04-10
 

Art. 1.

  1. Gubernator nadaje obywatelstwo sclavińskie na wniosek ubiegającego się o obywatelstwo sclavińskie.
  2. Nadanie obywatelstwa sclavińskiego staje się skuteczne z chwilą złożenia przez ubiegającego się o obywatelstwo sclavińskie przysięgi obywatelskiej w odpowiednim wątku na forum Konfederacji Sclavińskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Gubernator może, z uzasadnionej przyczyny, odmówić nadania obywatelstwa sclavińskiego.

Art. 2.

  1. Gubernator pozbawia obywatelstwa sclavińskiego na wniosek obywatela, lub, z uzasadnionej przyczyny, z własnej inicjatywy.
  2. Uzasadnioną przyczyną pozbawienia obywatelstwa jest w szczególności:
    1. w odniesieniu do obywateli zamieszkałych poza obszarem Konfederacji Sclavińskiej — brak wypowiedzi na forum Konfederacji Sclavińskiej przez co najmniej 30 dni,
    2. w odniesieniu do wszystkich obywateli — działanie na szkodę Konfederacji Sclavińskiej.

Art. 3.

Decyzje określone w Dekrecie nie podlegają obowiązkowi publikacji w systemie aktów prawnych Unii Niepodległych Państw, dla swej ważności wymagają jednak podania do publicznej wiadomości.

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ludwik Tomović
Za zgodnością z oryginałem
#76