Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret Cesarzowej Teutonii Instrukcja Wyborcza
z dnia 2021-03-18
 

 

Art. 1. [Siła głosów]

Uprawnieni do udziału w głosowaniu dysponują w zależności od posiadanego tytułu głosem o następującej sile:

 1. Obywatel – głos o sile równej 1,
 2. Herr/Herrin – głos o sile równej 1,2,
 3. Knappe – głos o sile równej 1,3,
 4. Edler/Edle – głos o sile równej 1,4,
 5. Ritter/Ritterin – głos o sile równej 1,5,
 6. Baron – głos o sile równej 1,6,
 7. Graf  – głos o sile równej 1,7,
 8. Prinz – głos o sile równej 1,8,
 9. Fürst – głos o sile równej 2,0,
 10. Herzog – głos o sile równej 2,1,
 11. Erzherzog – głos o sile równej 2,2.

 

Art. 2. [Wybory Namiestników Cesarskich]

 1. Kadencja Namiestników Cesarskich trwa:
 1. od 1 stycznia do 31 marca,
 2. od 1 kwietnia do 30 czerwca,
 3. od 1 lipca do 30 września,
 4. od 1 października do 31 grudnia,
 1. Zgłoszenia kandydatur na Namiestników Cesarskich trwają od poniedziałku do czwartku godziny 21:00 w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie kolejnej kadencji.
 2. Wybory na Namiestników Cesarskich trwają od piątku do niedzieli godziny 21:00 w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie kolejnej kadencji.
 3. Uprawnieni głosowania oddają głos na jednego lub dwóch kandydatów albo oddają głos przeciw wszystkim kandydatom.
 4. Namiestnikami Cesarskimi następnej kadencji zostaje do dwóch osób, na które oddano głosy o największej sile, o ile siła tych głosów jest większa niż głosów oddanych przeciw wszystkim kandydatom.
 5. W przypadku braku kandydatów wybory nie odbywają się.
 6. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających.

 

Art. 3. [Odwołanie członków Rady Cesarskiej]

 1. Każdy obywatel może rozpocząć na forum głosowanie za odwołaniem członka Rady Cesarskiej, w tym Cesarza oraz Namiestnika Cesarstwa, przy czym głosowanie musi być poprzedzone co najmniej 2 dniową debatą.
 2. Głosowanie trwa 5 pełnych dni liczonych od północy do północy i musi obejmować sobotę oraz niedzielę.
 3. Głosowanie odbywa się na forum w sposób jawny.

 

Art. 4. [Uchylenie lub zmiana aktu prawa]

 1. Każdy obywatel może rozpocząć na forum głosowanie za uchyleniem lub zmianą aktu prawa, przy czym głosowanie musi być poprzedzone co najmniej 2 dniową debatą.
 2. Głosowanie trwa 5 pełnych dni liczonych od północy do północy i musi obejmować sobotę oraz niedzielę.
 3. Głosowanie odbywa się na forum w sposób jawny.

 

Art. 5. [Zatwierdzenie zmiany Konstytucji]

Obywatele teutońscy zatwierdzają dekret zmieniający Konstytucję w jawnym głosowaniu na forum, które trwa 5 pełnych dni liczonych od północy do północy i musi obejmować sobotę oraz niedzielę.

 

Art. 6. [Ważność głosowania]

O ważności głosowania, o którym mowa w art. 2-5, rozstrzyga na wniosek co najmniej 30% uprawnionych do głosowania organ sprawujący władzę sądowniczą, przy czym organ sprawujący władzę sądowniczą może wstrzymać skutki głosowania do czasu rozpoznania wniosku.

 

Art. 7. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 roku, przy czym art. 1 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku.


    Opublikowane przez
(-) Joanna Izabela
Za zgodnością z oryginałem
#74