Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Konstytucja Republiki Baridas
z dnia 2020-12-17
 

Rozdział I
REPUBLIKA BARIDAS

Art. 1.

Republika Baridasu jest demokratycznym państwem prawnym.

Art. 2.

 1. Władza w Republice Baridas należy do Narodu — wszystkich obywateli baridajskich.
 2. Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub przez przedstawicieli.

Art. 3.

Republika Baridas strzeże swojej integralności terytorialnej.

Art. 4.

Prawo w Republice Baridas stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia wydane na podstawie ustawy, prawo miejscowe oraz prawo zwyczajowe.

Art. 5.

 1. Władzę ustawodawczą w Republice Baridas sprawuje Rada Republiki
 2. Władzę wykonawczą w Republice Baridas sprawuje Prezydent.

Art. 6.

Symbole narodowe Republiki Baridas określa ustawa.

Rozdział II
OBYWATELSTWO

Art. 7.

 1. Prezydent nadaje obywatelstwo baridajskie.
 2. Prezydent stwierdza utratę obywatelstwa baridajskiego w przypadku:
  a. zrzeczenia się obywatelstwa;
  b. pozbawienia obywatelstwa przez Radę Republiki większością ⅔ głosów.

Art. 8.

Prezydent nadaje lub odbiera na wniosek Rady Republiki obywatelstwo honorowe.

Rozdział III
RADA REPUBLIKI

Art. 9.

W skład Rady Republiki wchodzą obywatele baridajscy.

Art. 10.

Rada Republiki uchwala ustawy, podejmuje uchwały oraz ratyfikuje umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Art. 11.

 1. Sekretarz Rady przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi.
 2. Prezydent podpisuje lub odrzuca ustawę w terminie siedmiu dni.
 3. Jeżeli Prezydent nie podjął działań określonych w ust. 2, ustawę podpisuje Sekretarz Rady.
 4. Sekretarz Rady zobowiązany jest opublikować ustawę w ciągu siedmiu dni od jej podpisania.

Art. 12

Inicjatywę ustawodawczą posiada każdy członek Rady Republiki.

Art. 13.

Pracami Rady Republiki kieruje Sekretarz Rady.

Art. 14.

 1. Głosowanie nad projektem ustawy lub uchwały trwa co najmniej dwa dni.
 2. Postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze określa ustawa.

Art. 15.

 1. Sekretarz Rady wybierany jest w wyborach powszechnych na czteromiesięczną kadencję.
 2. Opróżnienie urzędu Sekretarza Rady następuje w przypadku:
  a. zrzeczenia się urzędu;
  b. utraty obywatelstwa baridajskiego;
  c. opuszczenia Republiki Baridas na czas dłuższy niż 30 dni;
  d. wyrażenia przez Radę Republiki wotum nieufności;
  e. upływu kadencji.
 3. Opróżnienie urzędu Sekretarza Rady stwierdza Prezydent.
 4. Prezydent zarządza oraz przeprowadza wybory na urząd Sekretarza Rady w ciągu siedmiu dni od opróżnienia urzędu.

Rozdział IV
PREZYDENT

Art. 16.

Prezydent jest głową państwa.

Art. 17.

Prezydent wydaje rozporządzenia.

Art. 18.

 1. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na sześciomiesięczną kadencję.
 2. Opróżnienie urzędu Prezydenta następuje w przypadku:
  a. zrzeczenia się urzędu;
  b. utraty obywatelstwa baridajskiego;
  c. opuszczenia Republiki Baridas na czas dłuższy niż 30 dni;
  d. wyrażenia przez Radę Republiki wotum nieufności większością ⅔ głosów;
  e. upływu kadencji.
 3. Opróżnienie urzędu Prezydenta stwierdza Sekretarz Rady, za zgodą Rady Republiki.
 4. Sekretarz Rady zarządza oraz przeprowadza wybory na urząd Prezydenta w ciągu siedmiu dni od dnia opróżnienia urzędu.

Art. 19.

Prezydent prowadzi politykę zagraniczną Republiki Baridas, w szczególności:

 1. zawiera i wypowiada umowy międzynarodowe;
 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli Republiki Baridas oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych państw.

Art. 20.

Prezydent wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania:

 1. określone w przepisach prawa;
 2. nieobsadzonych urzędów;
 3. niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.

Rozdział V
STAN WYJĄTKOWY

Art. 21.

 1. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania państwa, w szczególności w przypadku braku funkcjonowania istotnych organów państwa, a także zagrożenia jego integralności terytorialnej
 2. W czasie stanu wyjątkowego Prezydent przejmuje kompetencje, obowiązki i zadania władzy ustawodawczej.

Art. 22.

Prezydent zobowiązany jest niezwłocznie uchylić stan wyjątkowy niezwłocznie po ustaniu przesłanek jego wprowadzenia.

Art. 23.

 1. Stan wyjątkowy ogłaszany jest przez Prezydenta. Rada Republiki w ciągu trzech dni od ogłoszenia zatwierdza lub odrzuca wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 2. W przypadku braku odrzucenia wprowadzenia stanu wyjątkowego, o którym mowa w ust. 1, wprowadzenie stanu wyjątkowego uznaje się za zatwierdzone.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 24.

Traci moc Konstytucja Republiki Baridas z dnia 19 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 6).

Art. 25.

Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej bezwzględną większością głosów za zgodą Prezydenta.

Art. 26.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Kristian Arped
Za zgodnością z oryginałem
#65