Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Ustawa Senatu o reprezentacji w Unii Niepodległych Państw
z dnia 2020-12-07
 

Art. 1. [Rada Ministrów]

 1. Przedstawicielem Teutonii w Radzie Ministrów Unii jest Cesarz.
 2. Cesarz może wyznaczyć członka Rady Cesarskiej do reprezentowania  Teutonii  w Radzie Ministrów.

Art. 2. [Wspólne Zgromadzenie]

 1. Senat wybiera posłów do Wspólnego Zgromadzenia Unii w drodze uchwały na 3 miesięczną kadencję.
 2. Wybór posłów zarządza Marszałek Senatu:
  1. W przypadku opróżnienia stanowiska posła,
  2. Nie później niż dwa tygodnie przed końcem kadencji obecnie wybranych posłów.
 3. Poseł zobowiązany jest do reprezentacji woli i interesu narodu.
 4. Senat może w drodze uchwały odwołać posła na wniosek Cesarza lub z własnej inicjatywy w przypadku:
  1. Nieuzasadnionej nieobecności,
  2. Działania na szkodę Teutonii lub przeciwko woli Senatu.
 5. W przypadku opróżnienia stanowiska posła lub nieoddania przezeń głosu, posła zastępuje Cesarz lub wyznaczony przez Cesarza członek Rady Cesarskiej.

Art. 3. [Trybunał Sprawiedliwości]

 1. Cesarz wyznacza  osoby mające zasiadać w Trybunale Sprawiedliwości.
 2. Senat akceptuje kandydatury wskazane przez Cesarza w drodze uchwały.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

        (-) Joanna Izabela

Cesarzowa Teutonii


    Opublikowane przez
(-) Joanna Izabela
Za zgodnością z oryginałem
#64