Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Konstytucja Cesarstwa Teutonii
z dnia 2020-11-22
 

Idąc w ślady Hergoliena Wielkigo i Cesarza Jakoba, dumni z ich dokonań i rozkwitu kraju naszego, pamiętając o dziedzictwie i historii jakie nam pozostawili proklamujemy III Cesarstwo Teutonii.
Jako naród teutoński, kierujący się zasadą lojalności, będziemy bronić naszych wolności, praw oraz ziem.
Pomni zdarzeń, które doprowadziły do Teutońskiego Maja zwalczać będziemy wszelkie zakusy sił wrogich, wobec Siótr i Braci naszych.
Na pamiątkę nowego etapu, ustanawiamy niniejszą Konstytucję Cesarstwa Teutonii, jako źródło podstaw funkcjonowania Państwa naszego oraz praw i wolności każdego Teutończyka.

Rozdział I: Cesarstwo Teutonii

Artykuł 1 [Przepis wstępny]

Cesarstwo Teutonii jest wolnym państwem, dbającym o obronę praw i wolności na jego terenie.

Artykuł 2 [Prawo]

 1. Prawo Cesarstwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. niniejsza konstytucja,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  3. dekrety Cesarza i zwykłe ustawy Senatu,
  4. edykty Cesarza i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
  5. akty prawa miejscowego,
  6. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
 2. Prawo Cesarstwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
 3. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień.

Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

 1. Stolicą Cesarstwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
 2. Symbole Cesarstwa Teutonii określa ustawa.

Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

 1. Obywatelstwo Teutońskie nadaje i odbiera Cesarz wedle zasad unormowanych ustawą.
 2. Cesarz posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
 3. Ustawa normuje warunki sprawowania funkcji publicznych.

Rozdział II: Cesarz Teutonii

Artykuł 5 [Rola Cesarza]

 1. Cesarz jest głową Teutonii i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
 2. Cesarz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań Cesarstwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Artykuł 6 [Dekrety]

 1. Cesarz wydaje Dekrety.
 2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Cesarza.
 3. Dekret Cesarza, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

Artykuł 7 [Regent]

 1. Na czas swojej nieobecności Cesarz powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki.
 2. Cesarz odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
 3. Cesarz może ograniczyć zakres kompetencji Regenta.

Artykuł 8 [Tron Cesarski]

 1. Tron Cesarski jest elekcyjny.
 2. Opróżnienie tronu cesarskiego następuje wskutek:
  1. śmierci Cesarza,
  2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
  3. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
  4. nieprzerwanego opuszczenia Cesarski Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
 3. Opróżnienie Tronu Cesarskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Cesarstwa.
 4. Gdy Tron Cesarsju jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

 1. Wyboru Cesarza dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
 2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
 3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 2
 4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
 5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
 6. Każdoczesnemu byłemu Cesarzowi Teutonii przysługuje tytuł Cesarza-Seniora.

Artykuł 10 [Odpowiedzialność karna Cesarza]

Cesarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jedynie za zgodą Senatu wyrażoną w uchwale.

Rozdział III: Senat

Artykuł 11 [Senat]

Naród sprawuję wypowiada się i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

Artykuł 12 [Skład Senatu]

 1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.
 2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Cesarskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Cesarzowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
  Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

Artykuł 13 [Kierowanie pracami Senatu]

 1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Cesarza.
 2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
 3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

Artykuł 14 [Proces ustawodawczy w Senacie]

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Cesarzowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
 2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
 3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Cesarza, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
 4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Cesarzowi do podpisu.

Artykuł 15 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

 1. Cesarz podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
 2. Cesarz może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
  1. ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
  2. groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Cesarstwa
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Cesarz podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
  W przypadku, gdy Cesarz nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
 4. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

Rozdział IV: Władza wykonawcza

Art. 16 [Organy władzy wykonawczej]

 1. Cesarz jest naczelnym organem władzy wykonawczej i sprawuje władzę wraz z określonymi w konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
 2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Cesarz jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Cesarstwa Teutonii.
 3. Do kompetencji Cesarza należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Cesarz może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

Art. 17 [Akty wykonawcze]

 1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Cesarza - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
 2. Senat może uchylić edykt Cesarza większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
 3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

Art. 18 [Rada Cesarstwa]

 1. Cesarz może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Cesarstwa, zwaną dalej Radą.
 2. Cesarz określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
 3. Cesarz może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

Art. 19 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

 1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Cesarzem urzędami władzy wykonawczej.
 2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.
 3. W przypadku niewywiązania się przedstawicieli władzy wykonawczej z obowiązków o których mowa w art. 19 ust. 2 niniejszej konstytucji, wnoszącemu interpelacje przysługuje skarga do Cesarza.
 4. Cesarz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi może odebrać uprawnienia przedstawicielowi władzy wykonawczej, co do którego skarga została złożona.

Rozdział V: Przepisy końcowe

Artykuł 20 [Zmiana Konstytucji]

Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Cesarza, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

Artykuł 21 [Wejście w życie]

 1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej konstytucji traci moc Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 6 maja 2020 r.
 3. Ilekroć w aktach prawa teutońskiego mowa o Królu lub Królestwie rozumieć się przez to powinno odpowiednio Cesarza lub Cesarstwo.
 4. W dniu wejścia w życia Konstytucji Król Teutonii staje się Cesarzem Teutonii.

    Opublikowane przez
(-) Andrzej Fryderyk
Za zgodnością z oryginałem
#61