Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret prezydencki w sprawie odpowiedzialności za zarząd miastami
z dnia 2021-11-28
 
1. Ze względu na specyfikę zajmowanego stanowiska, przyjmuje się, że osoba pełniąca funkcję Prezydenta Republiki Baridas mieszka w każdym mieście, na czas trwania kadencji.
 
2. W związku z czym, miasta bez obsadzonego stanowiska konsulskiego podlegają pod zarząd Prezydenta Republiki, aż do powołania Konsulów.
 
3. W sytuacji powyższej, Prezydent może powołać Konsula danego miasta z pominięciem trybu opisanego w treści artykułów 28 i 29, rozdziału IV Konstytucji Republiki Baridas.
 
4. Powołanie Konsula jak wyżej, automatycznie powoduje dopisanie osoby pełniącej to stanowisko do rejestru obywateli danego miasta. Odpowiedzialność za to spoczywa na Prezydencie, zgodnie z treścią artykułu 30, rozdziału IV Konstytucji Republiki Baridas.
 

5. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#105