Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Konstytucja Republiki Baridas
z dnia 2021-10-15
 

Rozdział I [Republika Baridas]

Art. 1. Republika Baridas jest demokratycznym państwem prawa

Art. 2.  Władza w Republice Baridas pochodzi od wszystkich obywateli.

Art. 3. Baridas strzeże swego terytorium i wolności swych obywateli.

Art. 4. Baridas dba o rozwój swej kultury, nauki i sztuki oraz otacza opieką dotychczasowy dorobek dziejów.

Art. 5. Władzę w Republice Baridas sprawuje Prezydent Republiki Baridas oraz Senat.

Art. 6. Prawo w Republice Baridas stanowią według hierarchii niniejsza Konstytucja, prawa Senatu, dekrety prezydenckie, prawa miejskie, prawo zwyczajowe.

 

Rozdział II [Prezydent]

Art. 7. Prezydent sprawuje opiekę nad Republiką Baridas.

Art. 8. Prezydent reprezentuje wolę obywateli wewnątrz kraju oraz za jego granicami.

Art. 9. Prezydent dba o interesy Republiki Baridas i dąży do ich osiągnięcia.

Art. 10.

  1. Prezydent może na wniosek, poprzez ogłoszenie faktu nadać obywatelstwo baridajskie.
  2. Prezydent na wniosek Senatu, poprzez ogłoszenie faktu nadaje obywatelstwo baridajskie.

Art. 11. Prezydent odbiera obywatelstwo baridajskie:

  1. na wniosek obywatela Republiki Baridas,
  2. w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Republiki Baridas,
  3. w przypadku wykluczenia na drodze ostracyzmu,
  4. na wniosek Senatu.

Art. 12. Obywatele mogą obdarzyć Prezydenta bezgranicznym zaufaniem.

Art. 13. Prezydent wybierany jest przez wszystkich obywateli Republiki Baridas zwykłą większością głosów.

Art. 14. Prezydent odwoływany jest przez Senat Republiki Baridas jednomyślnie.

Art. 15. Wybory prezydenckie przeprowadza Najwyższy Konsul Senatu, a w przypadku jego braku Konsulowie zgodnie z kolejnością powoływania na urząd.

Art. 16. Prezydent pełni władzę za pośrednictwem dekretów prezydenckich.

 

Rozdział III [Senat]

Art. 17. Senat jest najwyższym organem prawodawczym.

Art. 18. Senat składa się z Konsulów miejskich wybieranych z obywateli baridajskich.

Art. 19. Senat wybiera swojego przedstawiciela i organizatora pracy nazywanego Najwyższym Konsulem.

Art. 20. Senat obraduje nieprzerwanie.

Art. 21. Najwyższego Konsula powołuje się zwykłą większością głosów.

Art. 22. Najwyższego Konsula można odwołać  ⅔ głosów Senatu

Art. 23. Senat przyjmuje prawa zwykłą większością głosów.

Art. 24. Senat zmienia Konstytucję bezwzględną większością głosów.

Art. 25. Wnioski Senatu do Prezydenta są przyjmowane zwykłą większością głosów.

 

 

Rozdział IV [Terytorium]

Art. 26. Jednostką samorządową Republiki Baridas są miasta.

Art. 27. Miastami zarządzają Konsulowie.

Art. 28. Konsulów wybierają mieszkańcy miast posiadający obywatelstwo baridajskie zwykłą większością głosów, na okres 3 miesięcy.

Art 29. Konsulów miast powołuje Prezydent Republiki na wniosek obywateli zamieszkujących dane miasto.

Art. 30. Prezydent Republiki Baridas dba o aktualność listy obywateli zamieszkujących dane miasto.

Art. 31. Wybór Konsulów jest równy i jawny.

Art. 32. Listę miast Republiki Baridas określa dekret prezydencki.

Art. 33. Konsulowie sprawują władzę w miastach wydając prawa miejskie.

Art. 34. Miasta mogą prowadzić własną politykę wewnętrzną oraz prowadzić własną współpracę międzynarodową.

Art. 35. Konsul może zostać odwołany przez Prezydenta w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Republiki Baridas.

 

Rozdział V [Ostracyzmy]

Art. 36. Ostracyzmy odbywają się raz w miesiącu.

Art. 37. Każdy obywatel Republiki Baridas ma prawo głosu w ostracyzmach.

Art. 38. Głos w ostracyzmach oddaje się poprzez poinformowanie o nim Prezydenta Republiki Baridas.

Art. 39. Prezydent Republiki Baridas ma obowiązek przeprowadzenia rozmowy z oddającym głos oraz zniechęcić go do oddania głosu.

Art. 40. Jeżeli rozmowa się nie odbędzie z winy głosującego, Prezydent może nie uznać oddanego głosu.

Art. 41. Prezydent może zrezygnować z rozmowy, jeżeli obywatel jest objęty stratą honoru lub klątwą.

Art. 42. Jeżeli dany obywatel zdobędzie 50% wszystkich głosów, wygnany zostaje z Baridasu na 1 miesiąc.

Art. 43. Jeżeli dany obywatel zdobędzie 75% wszystkich głosów, wygnany zostaje z Baridasu na 3 miesiące.

Art. 44. Jeżeli dany obywatel zdobędzie wszystkie możliwe głosy, poza swoim własnym wygnany zostaje z Baridasu na 6 miesięcy.

Art. 45. Wygnani z Baridasu nie mają prawa do podejmowania działań politycznych na terenie Republiki Baridas.

Art. 46. Z wygnanych z Baridasu przez czas wygnania szydzić można.

Art. 47. Wygnani z Baridasu, jeżeli zostaną na terenie Baridasu spotkani, mogą zostać pobici, wykorzystani i okradzeni bez żadnej obrony.

 

Rozdział VI [Kary]

Art. 48. Jeżeli obywatel publicznie obraził obywatela, ten ma prawo do obrażania go bez konsekwencji.

Art. 49. Jeżeli obywatel okradł innego obywatela, może jego dwukrotną pensję odebrać zamiast niego.

Art. 50. Jeżeli obywatel unika podatku z prawa wynikającego, pozbawiony majątku zostać może.

Art. 51. Jeżeli obywatel obowiązku z prawa wynikającego unika, może obywatelstwo utracić.

Art. 52. Jeżeli ktoś uzurpuje sobie prawo do władzy, skazany przez Prezydenta Republiki Baridas na stratę honoru zostaje.

Art. 53. Jeżeli ktoś działa na szkodę Republiki Baridas, przeklęty przez Prezydenta Republiki Baridas zostaje.

Art. 54. Przeklęci odwoływani są natychmiastowo ze wszystkich pełnionych funkcji.

Art. 55. Przeklęci nie mogą objąć funkcji publicznej przez 1 miesiąc.

Art. 56. Po upływie 1 miesiąca przeklęci, aby objąć funkcję publiczną, jednomyślnie zostać muszą wybrani.

Art. 57. Kary wynikające z Art. 48. i Art. 49. Prezydent Republiki Baridas za niezaistniałe uznać może.

Art. 58. Od kar wynikających z Art. 50., Art. 51. Oraz Art. 52. odwołać się można do niezależnego organu władzy sądowniczej.

 

Rozdział VII [Stan wyjątkowy]

Art. 59. Jeżeli Prezydent uważa, że źle się dzieje w Republice Baridas, zarządzić może Stan wyjątkowy.

Art. 60. Zarządzenie stanu wyjątkowego natychmiastowo Senat rozwiązuje, a Konsulów władzy w miastach pozbawia.

Art. 61. W trakcie stanu wyjątkowego Prezydent stanowi najwyższe prawa.

 

Rozdział VIII [Przepisy wprowadzające]

Art. 62. Prezydent podpisujący niniejszą Konstytucję pełni władzę do momentu swej rezygnacji i przez Senat odwołany zostać nie może.

Art. 63. Uchyla się wszystkie prawa uchwalone przed momentem publikacji niniejszej Konstytucji poza uchwałami Rady Republiki w sprawie wyjścia ze stowarzyszenia z Księstwem Sarmacji oraz w sprawie ratyfikacji Traktatu o Unii Niepodległych Państw.

Art. 64. Odbiera się obywatelstwo Republiki Baridas wszystkim dotychczasowym obywatelom Republiki Baridas.

Art. 65. Do czasu wybrania Najwyższego Konsula Senatu, jego obowiązki pełni Prezydent Republiki Baridas.


    Opublikowane przez
(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Za zgodnością z oryginałem
#100